هاست لینوکس ایران - پلاتینیوم - SSD

  • هاست لینوکس ایران - پلاتینیوم - 1GB - SSD

    • 1 گیگابایت فضا
    • 40 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
    • 8 دامنه اضافی
    • ایران محل سرور
    • 40,000 تومان هزینه ماهیانه
    • 400,000 تومان هزینه سالیانه
  • هاست لینوکس ایران - پلاتینیوم - 5GB - SSD

    • 5 گیگابایت فضا
    • 80 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
    • 12 دامنه اضافی
    • ایران محل سرور
    • 60,000 تومان هزینه ماهیانه
    • 600,000 تومان هزینه سالیانه
  • هاست لینوکس ایران - پلاتینیوم - 10GB - SSD

    • 10 گیگابایت فضا
    • 120 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
    • 20 دامنه اضافی
    • ایران محل سرور
    • 100,000 تومان هزینه ماهیانه
    • 1,000,000 تومان هزینه سالیانه
  • هاست لینوکس ایران - پلاتینیوم - 15GB - SSD

    • 15 گیگابایت فضا
    • 140 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
    • 25 دامنه اضافی
    • ایران محل سرور
    • 140,000 تومان هزینه ماهیانه
    • 1,400,000 تومان هزینه سالیانه
  • هاست لینوکس ایران - پلاتینیوم - 20GB - SSD

    • 20 گیگابایت فضا
    • 200 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
    • 35 دامنه اضافی
    • ایران محل سرور
    • 180,000 تومان هزینه ماهیانه
    • 1,800,000 تومان هزینه سالیانه