هاست لینوکس ایران - طلایی - SSD

 • هاست لینوکس ایران - طلایی - 400MB - SSD

  • 400 مگابایت فضا
  • 20 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 5 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 20,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 200,000 تومان هزینه سالیانه
 • هاست لینوکس ایران - طلایی - 800MB - SSD

  • 800 مگابایت فضا
  • 30 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 6 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 30,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 300,000 تومان هزینه سالیانه
 • هاست لینوکس ایران - طلایی - 4GB - SSD

  • 4 گیگابایت فضا
  • 60 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 10 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 50,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 500,000 تومان هزینه سالیانه
 • هاست لینوکس ایران - طلایی - 8GB - SSD

  • 8 گیگابایت فضا
  • 80 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 12 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 60,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 600,000 تومان هزینه سالیانه
 • هاست لینوکس ایران - طلایی - 12GB - SSD

  • 12 گیگابایت فضا
  • 100 گیکابایت پهنای بایند ماهیانه
  • 15 دامنه اضافی
  • ایران محل سرور
  • 80,000 تومان هزینه ماهیانه
  • 800,000 تومان هزینه سالیانه